דף הבית >> תנאי שימוש באתר
 
תנאי שימוש באתר האינטרנט של החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ
העמוד כתוב בלשון זכר לצורך נוחות בלבד, אך מיועד לשני המינים.
 
האתר נועד לשרת אתכם: תושבי העיר וכל תושבי מדינת ישראל. האתר מספק מידע אודות פעילות החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ, ופעילות גורמים הקשורים אליה. באתר עמודי מידע ותמונות, לרבות אתרים יחודיים, קישורים ועוד.
 
כללי
אתר זה הינו בבעלות החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ (להלן: "החברה"), וכל הזכויות בו מכל מין וסוג שהוא, על כל תכניו והמפורט בו כפי שהם מעת לעת, שמורות לחברה בלבד.
 
השימוש במידע המופיע באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא, קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאים אלה במלואם וללא כל סייג.
 
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התנאים בכל עת, מבלי ליידע את המשתמש. את הגירסה העדכנית ביותר של התנאים ניתן לסקור על-ידי לחיצה על הקישור "תנאי שימוש" בדף האינטרנט.
 
זכויות יוצרים
כל המידע אשר נקרא או נצפה באתר מוגן על-ידי זכויות יוצרים, ואין להשתמש בו ללא הסכמה כתובה מאת החברה, למעט המקרים אשר מותרים על-פי התנאים. שום דבר באתר לא יתפרש כאילו הוא מעניק, באופן מפורש או משתמע או בכל צורה אחרת, כל זכות לשימוש בקניין רוחני של החברה (בכלל זאת, אך מבלי להמעיט בכלליות האמור, פטנטים, סימנים מסחריים, שמות מסחריים, זכויות יוצרים או סודות מסחריים).
 
זכויות היוצרים במידע המוגן באתר זה שייכות לפי כל דין לחברה, אלא אם נקבע במפורש כי הן שייכות לגורם אחר. כל שימוש לא מאושר במידע זה עשוי להוות הפרה של חוקי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, חוקי הגנה על פרטיות ופרסום, וכן תקנות וחיקוקים אחרים בתחום התקשורת.
 
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להעביר, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמת החברה לכך מראש ובכתב. כמו כן, אסור למשתמש לשנות, לסלף, לפגום או לעשות כל פעולה אחרת שיש בה הפחתת ערך ביחס למידע המוגן ו/או שיש בה כדי להשפיע על נכונותו.
 
אלא אם צוין אחרת, השירותיםמיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי. אין לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, להפיק, לפרסם, להעניק רשיון עבור, ליצורעבודות נגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים המושגיםמהשירותים .
 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משתמש רשאי לעשות שימוש הוגן וסביר במידע המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין, לרבות ציטוט סביר מתוך המידע המוגן תוך ציון מפורש של המקור לציטוט.
 
מידע מוגן משמעו טקסטים, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה, יישומי תוכנה וכל כיוצ"ב.
 
אחריות
השימוש במידע באתר זה והגלישה בו הינם באחריות המשתמש בלבד.
החברה וכל צד אחר, המעורב ביצירת, הפקת, אירוח, או העברת החומר שבאתר לא יישאו באחריות לכל נזק עקיף ו/או ישיר ו/או מקרי ו/או הפסד ו/או אבדן רווח ו/או פיצויים עונשיים כלשהם שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהשימוש במידע שבאתר ו/או מהגישה לאתר ו/או לתכניו ו/או לכל הנובע והמשתמע מהם, ולרבות כתוצאה מוירוסי מחשב שיועברו לציוד המחשב של המשתמש ולכל רכוש אחר תוך כדי השימוש ו/או הגלישה באתר ו/או במהלך ו/או כתוצאה מהורדת קבצים ו/או כל תוכן אחר מהאתר ו/או הפעלתם.
 
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, האתר ותכניו מובאים לידי המשתמש "כפי שהם" (As Is) ללא אחריות מכל סוג, מתפרשת או משתמעת, ובכלל זאת אחריות לתוכן האתר בכללותו ו/או אחריות על התאמה למטרה מסויימת ו/או אחריות למניעת הפרת זכויות יוצרים ו/או לכל מידע כלשהו באתר ולכל נזק אשר ייגרם בשל שימוש כלשהו באתר. החברה לא בחנה את האתרים המקושרים לאתר זה, ואינה אחראית לתוכן של כל אתר אחר ו/או דף חיצוני המקושר לאתר. המעבר והקישור לאתרים אחרים ו/או לדפים חיצוניים נעשה על אחריות המשתמש בלבד.
 
החברה עושה מאמצים לשמור על המידע באתר מעודכן ומדוייק, ככל האפשר. ברם, החברה אינה מתחייבת, כי התכנים באתר יהיו מעודכנים ומדוייקים. החברה לא תשא באחריות לשום פעולה שתיעשה בהתבסס על המידע המוצג באתר, וכן לא תשא בכל אחריות לכל טעות ו/או שגיאה ו/או השמטה ו/או אי דיוק במידע המוצג באתר. כל משתמש באתר מסכים לכך שהכניסה ו/או השימוש באתר נעשים על אחריותו בלבד.
החברה אינה אחראית להתאמת האתר ו/או המידע המפורט בו לצרכיו האישיים של המשתמש ו/או לצרכים אחרים כלשהם.
החברה שומרת על זכותה לערוך שינויים, הוספות ו/או הפחתות, לפי שיקול דעתה המוחלט, במידע המצוי באתר. החברה תהא רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהא רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר, והכל בלא צורך להודיע על-כך מראש. ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות אשר יתרחשו אגב ביצועם, לא יוכלו לשמש כטענה ו/או כתביעה ו/או כדרישה כלפי החברה.
 
כל תשדורת ו/או חומר ו/או מידע, אשר יועברו לאתר על-ידי המשתמש, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל צורה אחרת, ובכלל זאת כל סוגי המידע, השאלות, ההערות, ההצעות וכד', ייחשבו כלא סודיים וכחסרי זכויות קנייניות. החברה תוכל להשתמש בכל תשדורת ו/או חומר ו/או מידע כאמור לכל מטרה, ובכלל זאת ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לצרכי העתקה, חשיפה, העברה, פרסום, שידור והדבקה. יתרה מזאת, החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בכל ידע, ידע מקצועי, רעיון, טכניקה וכל כיוצ"ב שיהיו כלולים בתשדורת כלשהי שתועבר על-ידי המשתמש לאתר, לכל מטרה, ובכלל זאת, אך לא רק, למטרות שיווק ומכירות, תוך שימוש בידע, ידע מקצועי, רעיון או טכניקה שהועברו לאתר. 
 
קישורים
אתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי החברה, ושנועדו לנוחיות המשתמשים בלבד. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר החברה, משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.
 
הפסקת השירות
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת את האתר, וזאת מבלי לתת כל הודעה על-כך.
 
שונות
המידע באתר מוגש כשירות לציבור, ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי. האתר תוכנן לספק מידע כללי על החברה ופעולותיה. דפים אלו אינם מיועדים לתת ייעוץ כלשהו בתחומי השקעה ו/או בתחומים אחרים ו/או לספק הנחיות מדוייקות באשר לפעילותה של החברה ולדרישות המתחייבות ממערכות יחסים חוזיות ו/או אחרות שיש למשתמש עם החברה.
 
*   *   *
[חזור למעלה]            [הוספה למועדפים]            [תנאי שימוש באתר]            [מפת האתר]           [יצירת קשר]
לייבסיטי - בניית אתרים